นางบุญเดิม พันรอบ | Associate Professor Boondoem Panrob

รศ.บุญเดิม พันรอบ

Education | การศึกษา

: สังคมวิทยา มานุษยวิทยา บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Academic Position | ตำแหน่งทางวิชาการ

: รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Experience | ประสบการณ์

: หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
: กรรมการผู้อ่านผลงานทางวิชาการและกรรมการผู้อ่านผลงานวารสารวิชาการระดับอุดมศึกษา

Present | ปัจจุบัน

2521 – รายงานวิจัยเรื่องขบวนการกลายเป็นเมืองของเทศบาลเมืองชลบุรี –The Urbanization of Chon Buri Municipal Areaได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ
2522 – รายงานการวิจัยลักษณะสังคมและวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคตะวันออก –The Survey of The Social and Cultural of Local village in Eastern Area -ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก มหาหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
2532 - “คนจีนและชุมชนจีนในชลบุรี” การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง” ชลบุรี:ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม” วันที่ 13-16 กันยายน 2532 โรงแรมบางแสนวิลลา จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
2532 - สังคมจีนภาคตะวันออก..บทความนำเสนอในนามภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
2537 - รูปแบบการใช้ที่ดินของเมืองหลักภาคตะวันออก- Urban Land Use of Main Municipals in Eastern Area โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
2537 - อุตสาหกรรมการต่อเรือประมงภาคตะวันออก The Trawler Industry in Eastern Area โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
2544 - ชุมชนศึกษาภาคตะวันออก – นำเสนอประกอบเอกสารโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ภาคตะวันออก:เอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม “วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ณ หอประชุมสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
2543 - เจดีย์วัดปากน้ำ-Chadi at Wat Paknam วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 9-10 (มค-ธค 2543)
2546 - ชุมชนพวนในภาคตะวันออก-Phaun in Eastern Area วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 9-10 (มค-ธค 2546)
2555 - “วัฒนธรรมจีนที่ศาลหลักเมืองภาคตะวันออก” - The Chinese Culture at the city pillar shrine in Eastern area. นำเสนอในวารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับภาคต้น ปีการศึกษา 2555
2556 - วัฒนธรรมจีนที่ศาลเจ้าในภาคตะวันออก - The Chinese Culture at Shrine in Area ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาผลงานประเภทเอกสารและตำรา
2528 – สังคมวิทยา มานุษยวิทยา-Sociology and Anthropology – กรุงเทพ ฯ : ศิลปบรรณาคาร
2528 – จิตวิทยาสังคม - Social Psychology – กรุงเทพ ฯ : ศิลปบรรณาคาร
2529 – มานุษยวิทยา : ประวัติแนวความคิดและทฤษฎี Anthropology : History of Theory and Ideas -ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี
2529 - สังคมวิทยาเมือง Urban Sociology ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี
2531 - มานุษยวิทยาวัฒนธรรม- Cultural Anthropology ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มษวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ บางแสน
2543 - มนุษย์ : สังคมและวัฒนธรรม Human : Society and Culture - ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับทุนสนับสนุนประเภทโครงการตำรา
2543 - สังคมวิทยา : ประวัติแนวความคิดและทฤษฎี - Sociology : History of Theory and Ideas - ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับทุนสนับสนุนประเภทโครงการตำรา
2548 - สังคมวิทยาการท่องเที่ยว : คำศัพท์เชิงสังคมวิทยา - Sociology of Tourism : Sociological in Tourism - ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2549 - สังคมและวัฒนธรรมไทยสำหรับการท่องเที่ยว - Thai Society and Culture for Tourism - ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา