ผลงานทางวิชาการ *** อ้างอิงจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ***

     
1. ชื่อหลักบุคคล บุญเดิม พันรอบ.
  ชื่อเรื่อง สังคมวิทยาเมือง / บุญเดิม พันรอบ
  พิมพลักษณ์ ชลบุรี : ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, [252?]
  ลักษณะ 293 หน้า ; 27 ซม.
  หัวเรื่อง สังคมวิทยาเมือง
  สถาบันที่ทำรายการ มบ.
     
2. ชื่อหลักบุคคล บุญเดิม พันรอบ.
  ชื่อเรื่อง

การสำรวจลักษณะสังคมและวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคตะวันออก = A survey social-cultural characteristics of villages in Eastern Thailand / โดย บุญเดิม พันรอบ และภารดี มหาขันธ์.

  ชื่อเรื่องเพิ่ม Survey social-cultural characteristics of villages in Eastern Thailand
  พิมพลักษณ์ ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2522.
  ลักษณะ 70 หน้า.
  ชื่อชุด โครงการวิจัยภาษาและวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคตะวันออก.
  หัวเรื่อง ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี.
  ชื่อเพิ่ม ภารดี มหาขันธ์.
  สถาบันที่ทำรายการ มบ.
     
3. ชื่อหลักบุคคล บุญเดิม พันรอบ.
  ชื่อเรื่อง

จิตวิทยาสังคม / บุญเดิม พันรอบ.

  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศิลปบรรณาคาร, [2528?]
  ลักษณะ 213 หน้า ; 24 ซม.
  ชื่อชุด โครงการวิจัยภาษาและวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคตะวันออก.
  หัวเรื่อง จิตวิทยา.
    จิตวิทยาสังคม.
    พฤติกรรมศาสตร์.
  สถาบันที่ทำรายการ มบ.
     
4. ชื่อหลักบุคคล บุญเดิม พันรอบ.
  ชื่อเรื่อง

จิตวิทยาสังคม : เอกสารประกอบการสอนวิชาสังคม 331 / บุญเดิม พันรอบ.

  ชื่อเรื่องเพิ่ม เอกสารประกอบการสอนวิชาสังคม 331 จิตวิทยาสังคม
  พิมพลักษณ์ ชลบุรี : ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, [2528?]
  ลักษณะ 300 หน้า ; 28 ซม.
  หมายเหตุสารบัญ

การรับรู้--การเรียนรู้--การจูงใจ--บุคลิกภาพ--การสื่อสัมพันธ์--ความขัดแย้ง--การตัดสินใจและการแก้ปัญหา--พฤติกรรมผู้นำ--พฤติกรรมร่วม--กลุ่มสังคม.

  หัวเรื่อง จิตวิทยาสังคม.
  ชื่อเพิ่ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. ภาควิชาสังคมวิทยา.
  สถาบันที่ทำรายการ มบ.
     
5. ชื่อหลักบุคคล อาณัติ บำรุงรงศ์.
  ชื่อบทความ

เจดีย์วัดปากน้ำ (อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา) / อาณัติ บำรุงรงค์ และบุญเดิม พันรอบ.

  ปีที่พิมพ์ 2543.
  หัวเรื่อง ฉะเชิงเทรา - - โบราณสถาน.
    เจดีย์วัดปากน้ำ.
  ผู้แต่งเพิ่ม บุญเดิม พันรอบ.
  แหล่งที่มา วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 8 ฉบับที่ 9-10 ( ม.ค.-ธ.ค. 2543 ) หน้า 57-77. /
  สถาบันที่ทำรายการ มบ.
  Electronic Link เอกสารฉบับเต็ม
     
6. ชื่อหลักบุคคล บุญเดิม พันรอบ.
  ชื่อเรื่อง

มนุษย์ : สังคมและวัฒนธรรม = Human : Society and culture / บุญเดิม พันรอบ.

  พิมพลักษณ์ ชลบุรี : ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542.
  ลักษณะ 207 หน้า : ภาพประกอบ ; 28 ซม.
  หมายเหตุ

ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ 2542 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

  หัวเรื่อง สังคมวิทยา.
    นิเวศวิทยามนุษย์.
    สังคมและวัฒนธรรม.
  สถาบันที่ทำรายการ มบ.
     
7. ชื่อหลักบุคคล บุญเดิม พันรอบ.
  ชื่อเรื่อง

มานุษยวิทยา : ประวัติแนวความคิดและทฤษฎี / บุญเดิม พันรอบ.

  พิมพลักษณ์ ชลบุรี : ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, [2528?]
  ลักษณะ 171 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
  หัวเรื่อง มานุษยวิทยา.
  ชื่อเพิ่ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. ภาควิชาสังคมวิทยา.
  สถาบันที่ทำรายการ มบ.
     
8. ชื่อหลักบุคคล บุญเดิม พันรอบ.
  ชื่อเรื่อง

มานุษยวิทยาวัฒนธรรม = Cultural Anthropology / บุญเดิม พันรอบ.

  ชื่อเรื่องเพิ่ม Cultural Anthropology
  พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ ชลบุรี : ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546.
  ลักษณะ 512 หน้า : ภาพประกอบ ; 28 ซม.
  เรื่องย่อ

ตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาพัฒนาชุมชนและสังคมวิทยาการท่องเที่ยว กล่าวถึงวิชามานุษยวิทยา ประวัติ แนวคิดและทฤษฎี ความแตกต่างทางวัฒนธรรม รูปแบบการดำรงชีวิตและระบบเศรษฐกิจ การศึกษาระบบเครือญาติ ระบบการปกครองและระบบความเชื่อ ฯลฯ สำหรับเผยแพร่ให้กับผู้เรียนและผู้สนใจนำไปใช้กับวิชาทฤษฎีมานุษญวิทยาในงานพัฒนาชุมชนสำหรับหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตและเป็นแนวทางที่สำคัญสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชามานุษยวิทยาสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประโยชน์.

  หัวเรื่อง มนุษยวิทยา.
    สังคมวิทยา.
    วัฒนธรรม.
    ศิลปะ.
    บุคลิกภาพกับวัฒนธรรม.
    มนุษย์กับวัฒนธรรม.
    สังคมกับวัฒนธรรม.
  ชื่อเพิ่ม มหาวิทยาลัยบูรพา. ภาควิชาสังคมวิทยา.
  สถาบันที่ทำรายการ มบ.
  Electronic Link ปกหนังสือ
    หน้าสารบัญ
     
9. ชื่อหลักบุคคล บุญเดิม พันรอบ.
  ชื่อบทความ

วิวัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และโรค / บุญเดิม พันรอบ.

  ปีที่พิมพ์ 2538.
  หัวเรื่อง วิวัฒนาการของสังคม.
    สังคมและวัฒนธรรม.
    วัฒนธรรม.
    โรค - - แง่สังคมวิทยา.
    โรคเกิดจากสิ่งแวดล้อม.
  แหล่งที่มา วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ( มิ.ย. - ต.ค. 2538 ) หน้า 78-91. /
  สถาบันที่ทำรายการ มบ.
     
10. ชื่อหลักบุคคล บุญเดิม พันรอบ.
  ชื่อเรื่อง สังคมและวัฒนธรรมไทยสำหรับการท่องเที่ยว = Thai culture and society for tourism / บุญเดิม พันรอบ.
  ชื่อเรื่องเพิ่ม Thai culture and society for tourism
  พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 1.
  พิมพลักษณ์ ชลบุรี : ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550.
  ลักษณะ 19, 318 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม - - ไทย.
    อุตสาหกรรมท่องเที่ยว - - ไทย.
    การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม.
    สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์.
    ไทย - - ภูมิประเทศการท่องเที่ยว.
  ชื่อเพิ่ม มหาวิทยาลัยบูรพา. ภาควิชาสังคมวิทยา.
  สถาบันที่ทำรายการ มบ.
  Electronic Link หน้าสารบัญ
     
11. ชื่อหลักบุคคล บุญเดิม พันรอบ.
  ชื่อเรื่อง สังคมวิทยา : ประวัติแนวความคิดและทฤษฎี = Sociology : history of ideas and theories / บุญเดิม พันรอบ.
  ชื่อเรื่องเพิ่ม Sociology : history of ideas and theories
  พิมพลักษณ์ ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2545]
  ลักษณะ 294 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 29 ซม.
  เรื่องย่อ

ตำราประกอบการสอนวิชาการประยุกต์ทฤษฎีสังคมวิทยาในงานพัฒนาชุมชน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจวิธีการสร้างทฤษฎี และองค์ประกอบทฤษฎี รวมถึงปัจจัยสาเหตุที่เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มสังคมมนุษย์.

  หัวเรื่อง สังคมวิทยา.
  ชื่อเพิ่ม มหาวิทยาลัยบูรพา. ภาควิชาสังคมวิทยา.
  สถาบันที่ทำรายการ มบ.
  ทุนที่ได้รับ ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้ 2545 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
     
12. ชื่อหลักบุคคล บุญเดิม พันรอบ.
  ชื่อเรื่อง สังคมวิทยา มนุษยวิทยา / บุญเดิม พันรอบ.
  พิมพลักษณ์ ชลบุรี : ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, [2529?]
  ลักษณะ 362 หน้า ; 27 ซม.
  หัวเรื่อง สังคมวิทยา
    มนุษยวิทยา
  สถาบันที่ทำรายการ มบ.
     
13. ชื่อหลักบุคคล บุญเดิม พันรอบ.
  ชื่อเรื่อง สังคมวิทยาการท่องเที่ยว : คำศัพท์เชิงสังคมวิทยา = Sociology of tourism : vacabulary / บุญเดิม พันรอบ
  ชื่อเรื่องเพิ่ม คำศัพท์เชิงสังคมวิทยา Sociology of tourism : vacabulary
  พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 1.
  พิมพลักษณ์ ชลบุรี : ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.
  ลักษณะ 332 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  เรื่องย่อ

รวบรวมคำศัพท์สังคมวิทยาการท่องเที่ยว โดยประยุกต์แนวความคิดและนำเสนอประเด็นความคิดหลักด้านการท่องเที่ยว โดยเน้นคำศัพท์สังคมวิทยาการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษพร้อมคำอธิบายภาษาไทย มีภาพประกอบ ท้ายเล่มมีบรรณานุกรม, ดัชนีช่วยการค้นหาและภาคผนวกแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกโดยยูเนสโก.
รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะคำศัพทด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และจิตวิทยา พร้อมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยได้ประยุกต์แนวความคิดแนะนำเสนอประเด็นความคิดหลักด้านการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำอธิบายภาษาไทย จัดเรียงคำศัพท์ตามลำดับอักษร A-Z ท้ายเล่มมีดัชนี, บรรณานุกรม, และภาคผนวกแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกโดยยูเนสโก.

  หัวเรื่อง การท่องเที่ยว - - คำศัพท์.
  ชื่อเพิ่ม มหาวิทยาลัยบูรพา. ภาควิชาสังคมวิทยา.
  สถาบันที่ทำรายการ มบ.
  Electronic Link หน้าสารบัญ
     
14. ชื่อหลักบุคคล บุญเดิม พันรอบ.
  ชื่อเรื่อง สังคมวิทยามานุษยวิทยา / บุญเดิม พันรอบ.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บูรพาสาส์น, 2528.
  ลักษณะ 248 หน้า ; 25 ซม.
  หัวเรื่อง สังคมวิทยา
    มานุษยวิทยา
  สถาบันที่ทำรายการ มบ.
     
15. ชื่อหลักบุคคล บุญเดิม พันรอบ.
  ชื่อเรื่อง สังคมวิทยาเมือง / บุญเดิม พันรอบ
  พิมพลักษณ์ ชลบุรี : ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, [252?]
  ลักษณะ 293 หน้า ; 27 ซม.
  หัวเรื่อง สังคมวิทยาเมือง
  สถาบันที่ทำรายการ มบ.
     
16. ชื่อหลักบุคคล อาณัติ บำรุงรงศ์.
  ชื่อบทความ

สังคมวิทยาอุตสาหกรรม / บุญเดิม พันรอบ.

  ปีที่พิมพ์ 2538.
  หัวเรื่อง สังคมวิทยาอุตสาหกรรม.
    การจัดการอุตสาหกรรม.
    อุตสาหกรรม.
  แหล่งที่มา วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ( มิ.ย.-ต.ค. 2538 ) หน้า 37-49. /
  สถาบันที่ทำรายการ มบ.
  Electronic Link เอกสารฉบับเต็ม
     
17. ชื่อหลักบุคคล ทัศนีย์ ทานตวณิช.
  ชื่อเรื่อง สำรวจกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี / โดย ทัศนีย์ ทานตวณิช และบุญเดิม พันรอบ.
  พิมพลักษณ์ ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2525.
  ลักษณะ 115 หน้า.
  หัวเรื่อง คติชาวบ้าน
    ชลบุรี - - ความเป็นอยู่และประเพณี
    ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี
  ชื่อเพิ่ม บุญเดิม พันรอบ.
  สถาบันที่ทำรายการ มบ.
     
18. ชื่อหลักบุคคล อาณัติ บำรุงรงศ์.
  ชื่อบทความ

อุตสาหกรรมการต่อเรือประมง ภาคตะวันออก / บุญเดิม พันรอบ.

  ปีที่พิมพ์ 2537.
  หัวเรื่อง เรือประมง - - ไทย (ภาคตะวันออก)
  แหล่งที่มา วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (มิ.ย.-ต.ค. 2537) หน้า 23-31. /
  สถาบันที่ทำรายการ มบ.
  Electronic Link เอกสารฉบับเต็ม