ชุมชนโลกปัจจุบัน World community Today

สังคมวิทยาชุมชน (Sociology community)

ชุมชนในฐานะเป็นเจ้าของบ้าน มีบทบาทสำคัญในการท่องเที่ยวมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน (Community) หมายถึง กลุ่มคนที่มาอยู่รวมกัน ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ทำให้คนเหล่านี้มีความสนใจร่วมกันในทุกด้าน ไม่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ทำให้เกิดความรู้สึกร่วมกัน ความรู้สึกเป็นกลุ่มหรือสังคมกว้างขวางมากพอที่จะคลอบคลุมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเดียวกันนี้ ชุมชนเป็นการรวมตัวของคนที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มขนาดเล็กคือหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสังคมชนบท ไปจนถึงชุมชนขนาดใหญ่ แบบสังคมเมืองหรือประเทศชาติ
สังคมวิทยาชุมชน (Sociology community)

สถาบันสังคม (Social Institution)

สถาบันสังคม (Social Institution) ในชมชนโลกปัจจุบัน มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพื้นฐาน สถาบันสังคม เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในชุมชนหลายประการ
สถาบันสังคม (Social Institution)

เส้นทางสายไหม (The Silk Road)

เส้นทางสายไหม คือเส้นทางการค้าเส้นทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีของพ่อค้านักบวชมิชชันนารี ทหารพวกเร่ร่อน และผู้ที่อาศัยในเมือง ในจีน อินเดีย เปอร์เซีย เมดิเตอร์เรเนียน ระหว่างทวีปเอเชีย เอเชียตะวันออกกลาง และยุโรป การใช้เส้นทางนี้เมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว ใช้เพื่อการขนส่งสินค้า และการค้าเส้นทางคาราวานมีความยาวประมมาณ 6,400 กิโลเมตร
เส้นทางสายไหม (The Silk Road)

เส้นทางทาส (The Slave Route)

ุเส้นทางทาส(TheSlaveRoute) คือแนวความคิดที่ประเทศไฮติและกลุ่มประเทศในแอฟริกาโดยการเห็นชอบของยูเนสโกในปีค.ศ.1994 เสนอโครงการเส้นทางการค้าทาสที่ประเทศเบนิน ยเูนสโกกับการศึกษาเส้นทางค้าทาส ประเทศเบนิน ความหมายของคำว่าเส้นทาง คือพลวัตการเคลื่อนไหวของประชาชนด้านอารยธรรมและวัฒนธรรม คำว่าทาสเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทำให้เป็นทาสโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค้าทาสในแอตแลนตก มหาสมุทรอินเดิยน และเมดีเตอร์เรเนียน เป้าหมายโครงการเส้นทางค้าทาสเพื่อศึกษาเส้นทางค้าทาส ระบบทาสในมหาสมทรอินเดิยน และเมดีเตอร์เรเนียน เป็นงานทางด้านวิชาการรวมทั้ง เน้นเป้าหมายทางด้านผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในยุโรป แอฟริกา และแคริบเบียนเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาเส้นทางค้าในโลก เช่น แอฟริกา ยุโรป อเมริกา คาริบเบียน มหาสมุทรอินเดีย เอเชียกลาง และเอเชีย เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่เกิดจากผลประวัติศาสตร์ รวมทั้งความเข้าใจวัฒนธรรมของสันติภาพ เพื่อสนับสนุนผลกระทบของวัฒนธรรมแบบพหุนิยม หรือวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Culturalpluralism) การศึกษาวัฒนธรรมข้ามชาติและสร้างเอกลักษณ์และการเป็นพลเมืองใหม่
เส้นทางทาส (The Slave Route)

สรุปแนวคิดชุมชนโลกปัจจุบัน (Conclustion)

สรุปแนวคิดชุมชนโลกปัจจุบัน (Conclustion)

ประมวลรายวิชา 221355