บทคัดย่อ

การศึกษาวัดจีนประเทศไทยและจีนมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัด จีนในไทยและจีนเกี่ยวกับรู ปแบบแผนผังภายในวัด ลักษณะสถาปัตยกรรมและประติมากรรม ภายในวัด ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัดจีนในประเทศไทยและประเทศจีน โดยเลือกศึกษา วัดจีนในกรุ งปักกิ่งจ านวน 1 วัดคือวัดลามะหรื อวัดยงเหอกง The Yonghe Gong Temple - 雍和宫 วัดจีนในประเทศไทยจ านวน 4 วัดคือ วัดมังกรกมลาวาส หรื อ วัดเล่งเน่ยยี่ -龍 蓮寺กรุ งเทพมหานคร วัดจีนประชาสโมสร เล่งฮกยี่ - 龍福寺- จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดเทพพุทธาราม เซี ยนฮุดยี่ -仙佛寺-จังหวัดชลบุรี และวัดวัดมังกรบุปผารามหรื อวัดเล่ง ฮั้วยี่ - 龍華寺- .ผลการศึกษาพบว่าศาสนาพุทธนิกายมหายาน ศาสนาเต๋ า และวัฒนธรรมจีนม อิทธิ พลต่อรู ปแบบแผนผังภายในวัด เช่น การสร้างประตู การจัดวางระฆัง รู ปเคารพภายในวัด ประกอบด้วยพระศรี อาริ ยเมตไตรโพธิสัตว์ พระเวทธรรมโพธิสัตว์ ท้าวจตุโลกบาล พระ อนาคตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยพระอมิตภะพุทธเจ้า พระศากยมุนีพระพุทธเจ้า พระไภษัท คุรุไวฑูรยประภาพุทธเจ้าและรู ปเคารพตามความเชื่อวัฒนธรรมจีน ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ย ใ ์ นประเทศจีนและไทย รวมทั้งบทบาท ในกรณีประเทศไทย วัฒนธรรมไทยเข้าไปมีบทบาทด้วย การศึกษาได้น าเสนอการบริ หารจัดการวัดจีนเพื่อการอน รักษ์ด า ้ นสถาปัตยกรรมและประติมากรรมรู ปเคารพรพ ด้านการพัฒนาควรเน้นการจัดการพี้น ที่ให้สะอาดเหมาะสม การประดับตกแต่งสถานที่ให้สามารถเป็ นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรี ยนรู้เพื่อ การท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนด้วย

Abstract

Chinese temple in Thailand and China aim to study the relationship of temple in Thailand and China about the pattern of inner temple, the architecture ,the sculpture in temple. The 5 samples are Lama Temple at Beijing ,China, and the 4 Chinese temples in Thailand are the Wat Mungkornkormalavas –Longliansi at Bangkok, Wat Jeanprachasmosorn- Longhogsi at Chachoengsao, Wat Tepbuddharam –Seanhudsi at Chon Buri , and Wat Mungkornpuppharam-Longhuasi at Chanthaburi. The results are following : Mahayan-Buddhism , Taoism and Chinese culture had influenced the pattern of inner temple in Thailand, . the sculptures are Amitapa Buddha , Sagkaya Muni Buddha and Bhaisajyaguru Buddha .. Metteyya ..Wei Tuo-Bodhisattva and Catummaharajika . The results also present the administration of Chinese temple for community and tourism, such as the conservative about the architecture and the sculpture, the administration development for discovery museum without conflict to community.

วัดจีนในประเทศไทยและประเทศจีน