การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Human Resources Management HRM

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)

ทรัพยากรมนุษย์ (Human resources) หมายถึงการจัดการที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญหรือหน้าที่การบริหารบุคลากร (traditionally administrative personnel) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธ์ (Employee Relations)และการวางแผนด้านทรัพยากร สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ ยัง รวมถึงแนวความคิดด้านการพัฒนาจิตวิทยาอตสาหกรรม /องค์การ ทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวข้องกับภาวะแวดล้อมสองสาขาวิชาคือ จดกุำเนิดด้าน เศรษฐศาสตร์ การเมืองและเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่าแรงงาน (Labor) ซึ่งเป็น ปัจจัยการผลิต 1 ใน 4 ปัจจัยคือ แรงงานหรือทรัพยากรมนุษย์ เงิน (Money) วัสดุ (Material) และการจัดการ (Management) เป็นปัจจัยที่ใช้ร่วมกันในการ บรรษัท (corporations) และธุรกิจ หมายถึงบุคลากรที่ทำางานในบริษัท (firm) เป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทที่เกียวข้องกับการจ้างงาน (hiring)การปลด หรือให้ออก (firing) และประเด็นเกี่ยวกับบุคลากรอื่น ๆ

ทรัพยากรมนุษย์

แนวความคิดและหลักการ

นักปราชญ์ และนักวิชาการทื่มี ชื่อเสียงมากมายได้ให้ ความสําคัญกับการศึกษาทรัพยากรมนุษย์ ได้เสนอ แนวความคิดและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ทําให้ สามารถแบ่งแนวความคิดและ หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย็ได้เป็นช่วงเวลาต่างๆ

แนวความคิดและหลักการ

บทบาทของทรัพยากรมนุษย์

บทบาทและความรับผิดชอบของทรัพยากรมนุษย์มักจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาในอดีตการจัดการทรัพยากรมนุษย์อาจจะเน้นเรื่องพัฒนาการกระบวนการต่างๆเพื่อทําให้องค์การได้รับการยอมรับในระดับสูงความต้องการการเปลี่ยนแปลงองค์การทําให้ต้องไม่เน้นความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านเดียวต้องเน้นแก้ปัญหาใหม่โครงการและนโยบายใหม่เพื่อแขงขันด้านการตลาดในโลกาภิวัตน์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยังเสนอบทบาทใหม่เพื่อเป็นให้ได้รับการยอมรับในระดับสูง

บทบาทของทรัพยากรมนุษย์

นโยบาย

นโยบายคือการวางแผนทํากิจกรรมอย่างรอบคอบเพื่ื่อนําไปสู่การตัดสินใจ และเพื่ื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีเหตุผล นโยบายอาจใช้กับองค์กรภาครัฐระดับมหภาคหรือองค์กรเอกชนระดับจุลภาค หรืออาจใช้กับกลุ่มคนหรือระดับบุคคล นโยบายแตกต่างกับกฎ (Rule) หรือกฎหมาย(Law) ซึ่งเป็นบรรทัดฐาน (Norm) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายเป็นบรรทัดฐานที่สามารถห้ามหรือบังคับให้คนในสังคมแสดงพฤติกรรม เช่น กฎหมายเกี่ยวกับภาษีนโยบายบทบาทความสําคัญสําหรับเป็นข้อเสนอหรือแนะนําให้แสดงกิจกรรมต่อเป้าหมายหรือผลที่สามารถบรรลุและประสบความสําเร็จได

นโยบาย

ประมวลรายวิชา 210111

ประมวลรายวิชา 210111 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resources Management HRM